SBH SISTEMI RAZUPIRANJA - KANALNE OPLATE

Kada se i zbog čega koriste kanalne oplate?

UVEK PRAVO REŠENJE – KANALNE OPLATE / PODGRADE

Laka, teška čelična  ili klizna podgrada? Koji sistem za podgrađivanje ćete koristiti zavisi od dubine rova. Zajedno ćemo pronaći odgovarajući sistem podgrada za vaše potrebe u niskogradnji.

Pregled sistema SBH 1 2

Zadaci i prednosti sistema za razupiranje

U iskopanim kanalima postoji velika opasnost od njihovog urušavanja, što predstavlja potencijalnu opasnost za sve koji u njima rade. Žrtvama urušavanja kanala preti ista opasnost kao i kod naleta lavine.

Zbog toga kod iskopa koji nisu zakošeni zakoni i standardi nalažu obaveznu primenu podgradnih sistema. Generalno, kanali sa dubinom iskopa do 1,25m mogu se iskopati bez primene mera bezbednosti. U nerasutom, čvrstom tlu, može se napraviti iskop sa dodatnih 0,50m dubine, uz zakošenje strana od 45 stepeni, čime se omogućava iskopavanje kanala do dubine od 1,75, bez primene zaštitnih mera. 

Iz toga razloga nam široka ponuda podgradnih sistema omogućva da primenimo idealna rešenja za sve vrste projekata. Naši sistemi za razupiranje su licencirani od strane međunarodnog udruženja građevinara i poseduju GS sertifi kat. Osnov za dobijanje ovih licenci su opsežni statički testovi i proračuni. Na podgradne sisteme deluju velike sile pritiska tla iskopanih kanala, ali takođe i opterećenje izazvano saobraćajem, nosači železničkih pruga ili temelji obližnjih zgrada i objekata. Kako bi mogli da izdrže velika opterećenja u navedenim situacijama, podgradni sistemi su robusnog dizajna.

Naši podgradni sistemi mogu da izdrže mnogo veća opterećenja u odnosu na tradicionalne podgradne sisteme, uz minimalna izobličenja tokom njihovog postavljanja. Otprilike 33% ukupnih troškova za izvođenje projekata u izgradnji kanalizacije otpada na podgradu. Mnogo novca za nešto što se neće videti kada se položene cevi zatrpaju.

Kada se uzme u obzir tako veliki udeo troškova i veliki broj ponuda konkurencije na tenderima za dodelu poslova izvođenja radova, potrebno je naći ekonomična rešenja. Potrebno je naći zamenu za jednostavnu podgradu drvetom. Jedino adekvatno rešenje za podgradu u ozbiljnim projektima niskogradnje je primena široke palete podgradnih sistema.

Šta utiče na izbor sistema za razupiranje?

 • Dubina iskopa
 • Geofizički sastav tla
 • Podzemne vode
 • Oprećenja (dinamička/statična)
 • Dužina i prečnik cevi

 

Pritisak tla raste sa dubinom iskopa, međutim na pritisak utiču i drugi faktori:

 • konfiguracija okolnog terena
 • prisustvo nasipa
 • sastav tla
 • pisustvo podzemnih voda
 • opterećenja izazvana saobraćajem na samom gradilištu
 • opterećenje od temelja obližnjih zgrada ili objekata

Ukoliko u blizini nema osetljivih struktura koje bi trebalo uzeti u obzir, moguće je približno odrediti pritisak tla, što je prikazano u priloženom dijagramu. Pritisak tla naveden u dijagramu određen je prema vrednostima TBG uzimajući u obzir opterećenja saobraćajem od 20,0 kN/m2 i prosečnu strukturu tla. Ovi pritisci tla mogu se primenjivati kod većine projekata podgrade. U područjima sa osetljivim strukturama i opasnošću od urušavanja navedene vrednosti su relativne i potrebno je izvršiti konkretne proračune. Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da Vam ponudimo tehničku podršku u planiranju projekata.

 

Planiranje sistema za razupiranje

 • Visina propusta za cevi unutar podgrade
 • Radna širina
 • Dužina ploča podgrade / ukupna užina podgrađivnja
 • Dubina iskpa

Visina propusta za cevi unutar podgrade

Prečnik cevi određuje radnu širinu i poziciju donjih razupirača. Kod izračunavanja visine za postavljanje cevi obavezno je potrebno nekoliko centimetara prostora između razupirača i cevi. Što je niži položaj razupirača, to je veća nosivost konstrukcije podgradnog sistema. Na taj način mogu se takođe smanjiti sile i deformacije koje se javljaju na bočnim stranama sistema. Za primenu sistema u slučaju specifičnih zahteva u vezi sa širinom ili visinom molimo Vas da se obratite našem odeljenju za statičke proračune. Kod sistema sa kliznim razupiračima visinu razupirača moguće je neprestano podešavati prema potrebama projekta. Maksimalna visina razupirača zavisi od dubine kanala, dužine ploča,širine kanala i vrste tla.

Radna širina

Pri izboru adekvatnog sistema potrebno je takođe uzeti u obzir radnu širinu, bočni radni prostor za polaganje cevi i sabijanje materijala za položene cevi. Čisti radni prostor jednak je dužini razupirača i određuje se brojem nastavaka. Minimalna radna širina kanala je određena prema radnoj širini, u skladu sa standardom DIN 4124. Prikazana tabela sadrži podatke uzete iz DIN norma. Faktor za određivanje širine je spoljašnji prečnik cevi za ugradnju ili, ukoliko cevi nisu kružnog oblika, uzima se najširi deo cevi.

Dužina ploča podgrade

Dužina cevi određuje rastojanje između razupirača, a time i dužinu ploča oplate. Maksimalna visina razupirača prikazana je u tehničkim informacijama o podgradnim sistemima. Za sisteme sa identičnom konstrukcijom ploča, pritisak tla se povećava primenom ploča većih dužina. To znači da što je ploča kraća veća je njena nosivost, pa je kao takva adekvatna za veće dubine podgrade. Najveći moment savijanja i deformacije dešava se na sredini ploče. Ukoliko je potrebno da se oni smanje, treba odabrati ploču manje dužine ili ploču sa većim poprečnim presekom.

Dubina iskopa

Klasična kavez podgrada ili klizna podgrada? Koji sistem ćete odabrati zavisi od dubine kanala. Preproučujemo Vam da granica za za rad bude na dubini od 4m. Teoretski, klasični kavez sistemi se mogu koristiti do dubine od 6m, ukoliko se na gornju poziciju postavi nekoliko nastavaka. U tom slučaju svakako postoji opasnost da segmenti podgrade ne budu ravnomerno položeni na dno kanala, pa bi došlo do spuštanja jedne strane podgrade, čime bi nastala snažna bočna sila koja bi bila konstantna. Zato bi izvlačenje podgrade iz radnog položaja izazvalo velike probleme, pa i mogućnost ispadanja vođica na pločama ili pucanja glave razupirača, zbog nepropisne manipulacije.

Ugradnja i vađenje sistema za razupiranje

Postupak umetanja je dozvoljen samo u slučaju da su obezbeđene sledeće pretpostavke:

 • ukoliko je tlo barem privremeno stabilno
 • ukoliko ne postoji uticaj obližnjih zgrada i objekata
 • ukoliko ne postoji uticaj saobraćaja i nisu ugrožene postojeće
 • cevne instalacije
 • tamo gde je sleganje tla prihvatljivo

Za tlo u koje se ugrađuje ovakav sistem podgrade podrazumeva se da je ono barem privremeno stabilno, za period između iskopavanja i postavljanja podgrade.

Podgrada se postavlja u rov koji je već iskopan na konačnu dubinu. Za rovove čije su dubine veće od visine osnovnog segmenta, sastavljanje osnovnog segmenta i nastavka se mora izvršiti izvan kanala, pa se onda čitav sistem ugrađuje u rov kao kompletna jedinica. Osnovni segment i nastavak su povezani spojnicama i osiguračima. Kuke za premeštanje se postavljaju u odgovarajuće otvore na nosačima. Kompletna jedinica, sastavljena od osnovnog segmenta i nastavaka postavlja se u rov iskopan do konačne dubine. Dužina iskopa mora da bude ograničena na dužinu jednog segmenta. Šupljina između panela i podgrađenog tla mora da bude popunjena. Gornja ivica podgrade mora da viri iznad ivice kanala prema već propisanoj regulativi.

Postupak naizmeničnog spuštanja i utiskivanja

Kod nestabilnih terena podgradni sistem se postavlja naizmeničnim utiskivanjem obe strane podgrade.

Prethodno se vrši iskopavanje do dubine od max 1,25m i ne više od dužine ploče podgrade. U principu dubina ovog pred-iskopa određena je vrstom terena i bezbednošću. Lanci se kače na prihvatne ušice a zatim se postavlja osnovni segment sa instaliranim razupiračima koji su montirani izvan kanala i prilagođeni širini kanala. Šupljina između panela i bočnih stranica iskopa mora da bude popunjena i nabijena. Tokom ove faze rada niko se ne sme nalaziti u iskopu.

Zatim se vrši grubo iskopavanje dodatnih 0,50m dubine kanala i naizmenično utiskivanje ploča podgrade. Što je više ciklusa utiskivanja ploča to je bolji kvalitet podgrade. Nemojte utiskivati ploče više od 0,50m u jednom ciklusu i ograničite nagib razupirača do +/- 8 stepeni. Ponavljajte cikluse sve dok ne  postignete potrebnu dubinu podgrađenog kanala.

POTREBNA VAM JE OPREMA?

Pivljanina Baje 11
11000 Beograd
Srbija
Tel: 011 3670161

© All rights reserved

Web design by BAUMANN